Liniowy Raster / Linear Raster

a series of graphic works and GIF files, 2021
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 01
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_18
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw, Gallery 14
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 08
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_19
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_02
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_17
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 11
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw, Gallery 16
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 25
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_22
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 04
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 05
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 09
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 10
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_24
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_20
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 24
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_23
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw Gallery_21
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 06
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warsaw, Gallery 13
Ewa Doroszenko - Liniowy raster, Warszawa 21

Liniowy Raster / Linear Raster

a series of graphic works and GIF files, 2021

The project „Linear Raster” is a series of graphic works by Ewa Doroszenko that stylistically refers to selected works of the avant-garde art group Blok (Group of Cubists, Constructivists, and Suprematists), active in Warsaw between 1924 and 1926. The name of the project refers to the work „Improvisation – Linear Raster” by a Warsaw artist – Henryk Berlewi, a leading representative of the avant-garde of the 1920s. Inspired by the aesthetics of the Blok group and using the graphic language of abstract forms, the artist confronts the work of constructivists with the current possibilities of using digital media. The verticals and horizontals of a linear raster, circles and their cuts, rectangles, and squares, which in Henryk Berlewi’s paintings form perfectly balanced compositions, in Ewa Doroszenko’s series try to harmonize with the accelerated rhythm of the changing present.

The project is implemented as part of the „Mobilni w Kulturze 2021” program, and financed by the City of Warsaw.

Projekt „Liniowy Raster” to seria prac graficznych autorstwa Ewy Doroszenko stylistycznie odnosząca się do wybranych prac działającego w Warszawie w latach 1924-1926 awangardowego ugrupowania artystycznego Blok (Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów). Nazwa projektu nawiązuje do pracy „Improwizacja – liniowy raster” autorstwa czołowego reprezentanta awangardy lat 20. XX wieku, warszawskiego artysty, Henryka Berlewiego. Inspirując się estetyką prac grupy Blok i korzystając z graficznego języka abstrakcyjnych form artystka konfrontuje twórczość konstruktywistów z aktualnymi możliwościami wykorzystania mediów cyfrowych. Piony i poziomy liniowego rastra, koła i ich wycinki, prostokąty i kwadraty tworzące w obrazach Berlewiego kompozycje idealnie zrównoważone, w cyklu Ewy Doroszenko usiłują współgrać z przyspieszonym rytmem zmieniającej się współczesności.

Projekt realizowany w ramach programu „Mobilni w Kulturze 2021”, finansowany ze środków m.st. Warszawa.